ຂໍອະໄພ, ບໍ່ມີໄດ້ມີການພົບ. ກະລຸນາພະຍາຍາມເປັນຕົວກັ່ນຕອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.